ΦΕΚ 779/Δ/24.12.2019

  • 27 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 9419/11-9-2019

Ανάκληση των αριθμ. 3498/2-9-1998 και 3532/4-9-1998 αναδασωτέων αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, όλων δημοσιευμένων στο ίδιο ΦΕΚ 824 τ.Δ΄/20-10-1998 και αφορούν καμένες εκτάσεις στις θέσεις «ΑΠΤΕΡΑ» δ.ε. Κεραμειών, και στη θέση «ΧΩΡΔΑΚΙ-ΜΟΥΖΟΥΡΑΣ» δ.ε. Ακρωτηρίου, αντίστοιχα, του Δήμου Χανίων και της Π.Ε. Χανίων που απεικονίστηκαν σε πρόχειρο σκαρίφημα και τοποθετήθηκαν στο χάρτη κλίμακας 1:5.000 χωρίς συντεταγμένες και την απαιτούμενη γεωδαισία από σταθερά χαρακτηριστικά.(6)

Επιστροφή