ΦΕΚ 779/Δ/24.12.2019

  • 27 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 9355/10-9-2019

Ανάκληση της αριθμ. 190/20-1-1997, αναδασωτέας απόφασης Νομάρχη Χανίων, δημοσιευμένης στο ΦΕΚ 99 τ.Δ΄/14-2-1997 και αφορά έκταση στη θέση «ΧΑΡΩΔΙΑ» δ.ε. Μουρνιών, Δήμου Χανίων της Π.Ε. Χανίων, και απεικονίστηκαν σε πρόχειρο σκαρίφημα και τοποθετήθηκαν στο χάρτη κλίμακας 1:50.000 χωρίς συντεταγμένες και την απαιτούμενη γεωδαισία από σταθερά χαρακτηριστικά.(5)

Επιστροφή