ΦΕΚ 765/Δ/19.12.2019

  • 20 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 3993

Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης τμημάτων συνολικής έκτασης 4891 τμ των υπ’ αριθμ. 79 και 686η ακινήτων Διανομής 1932 και 1981 αντίστοιχα του αγροκτήματος Παλαγίας Αλεξανδρούπολης ΠΕ Έβρου για κοινωφελή σκοπό (επέκταση υφιστάμενου κοιμητηρίου).(2)

Επιστροφή