ΦΕΚ 4727/Β/19.12.2019

  • 20 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 89/4

Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιερισσού - Τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Πολυγύρου στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ 3194/ τ.Β΄/2019).(7)

Επιστροφή