ΦΕΚ 4702/Β/19.12.2019

  • 20 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 325845/78279

Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. 259668/63361/25.09.2019 απόφασης (ΦΕΚ 3763/ τ. Β΄/11.10.2019) περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων και Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη».(4)

Επιστροφή