ΦΕΚ 4701/Β/19.12.2019

  • 20 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 3122.1-Τ68/87354/2019

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Επίστρωση υφιστάμενου κρηπιδώματος καθώς και διαμόρφωση διαδρόμου πρόσβασης, πεζοδρομίου και ραμπών ΑΜΕΑ στο λιμάνι Κινίου ν. Σύρου».(1)

Επιστροφή