ΦΕΚ 4573/Β/13.12.2019

  • 16 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 123974

Τροποποίηση της αριθμ. 21141/18-02-2019 (Β΄ 517) υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) προκήρυξη καθεστώτος “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του α.ν. 4399/2016».(1)

Επιστροφή