ΦΕΚ 3417/Β/15.09.2017

  • 28 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 3122.1-Τ41/65871/2017

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση των έργων «Επίστρωση τμήματος υφιστάμενου δρόμου χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας Καλλονής» και «Αποκατάσταση τμημάτων προσήνεμου μώλου και υποσκαφών κρηπιδωμάτων χερσαίας ζώνης λιμένα Μυτιλήνης». (2)

Επιστροφή