ΦΕΚ 196/Α/09.12.2019

  • 10 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. Π.Δ. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108

Αύξηση των ανωτάτων ορίων των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται για παραβάσεις του ν. 743/1977, όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 55/1998.(1)

Επιστροφή