ΦΕΚ 4289/Β/27.11.2019

  • 28 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 126904 ΕΞ 2019

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των παραγράφων 3α, 3β, 3γ και 3δ του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα».(1)

Επιστροφή