ΦΕΚ 190/Α/30.11.2019

  • 30 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4640

Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή