ΦΕΚ 199/Α/12.12.2019

  • 12 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. Πράξη 42 της 11-12-2019

Τροποποίηση της αριθμ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων».(1)

Επιστροφή