ΦΕΚ 4347/Β/29.11.2019

  • 02 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 15771

Τροποποίηση της αριθμ. 18459/10.11.2011 (ΦΕΚ 3020/Β΄/2011) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. οικ.288/8.1.2014 (ΦΕΚ 493/Β΄/2014), αριθμ. 13196/3.8.2017 (ΦΕΚ 3222/Β΄/2017), αριθμ. 9058/1.6.2018 (ΦΕΚ 2250/Β΄/2018) και αριθμ. 1545/14.2.2019 (ΦΕΚ 1022/Β΄/2019) όμοιες που αφορά την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μαρώνειας - Σαπών Ν. Ροδόπης.(1)

Επιστροφή