ΦΕΚ 4277/Β/22.11.2019

  • 22 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 116709

Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων υποδομής του Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων σύμφωνα με την παρ. 4, εδ. γ) του άρθρου 53 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 99 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄) καθώς και την με αριθμό πρωτ.: Φ/Α.6.10/οικ.11554/750/20.10.2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2904/Β΄/29.10.2014) Έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β’ στη θέση Κοπρανά της Τ. Κ. Μαλάξας του Δήμου Χανίων.(2)

Επιστροφή