ΦΕΚ 687/Δ/20.11.2019

  • 21 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 8337

Διόρθωση-συμπλήρωση-τροποποίηση της με αρ. 7727/13-8-2007 εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την «Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μ. Αλεξάνδρου (Νομού Πέλλας)», νυν Δ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου, Δήμου Πέλλας, Π.Ε. Πέλλας (ΦΕΚ 394/ΑΑΠ/31-8-2007), που αφορά σημειακές τροποποιήσεις [σύμφωνα με την περιπτ. β’ της παρ. 13 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 (Α’ 241)].(1)

Επιστροφή