ΦΕΚ 3415/Β/22.09.2017

  • 29 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 43829/68

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 36498/58/2-8-2017 διαπιστωτικής πράξης «Υπαγωγή στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδαφ. β του ν. 4412/2016».(3)

Επιστροφή