ΦΕΚ 648/Δ/04.11.2019

  • 05 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/245124/4350

Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου οικισμού Τριαντεΐκων της Τ.Κ. Ελαιοφύτου της Δ.Ε. Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου στα Κ.Φ./Κ.Χ. μεταξύ των Ο.Τ. 19-21-23-8-7, σε συμμόρφωση στην αριθμ. 193/2016 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου στην ιδιοκτησία του Δημητρίου Τσαγιάννη και την επανεπιβολή της ρυμοτομίας, με χαρακτηρισμό του υπόψη χώρου ως Ο.Τ. (2)

Επιστροφή