ΦΕΚ 4048/Β/05.11.2019

  • 05 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 3122.1-Τ01/79258/2019

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών από προσχώσεις στους λιμένες Καμαριώτισσας και Θέρμων Ν. Σαμοθράκης».(1)

Επιστροφή