ΦΕΚ 3988/Β/01.11.2019

  • 01 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 475

Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 30/10/2019. (3)

Επιστροφή