ΦΕΚ 4157/Β/13.11.2019

  • 13 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 3

Έγκριση του από 30 Σεπτεμβρίου 2019 αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης (Asset Development Plan, ADP) της Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.».(1)

Επιστροφή