ΦΕΚ 3828/Β/16.10.2019

  • 17 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 5776/Β1/1190

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6269/1895 Α1/28.11.2017 (Β’ 4159) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.(1)

Επιστροφή