ΦΕΚ 3793/Β/14.10.2019

  • 15 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 101023

Τροποποίηση της 69395/1-7-2019 (Β’2764) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».(1)

Επιστροφή