ΦΕΚ 3755/Β/11.10.2019

  • 11 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. Φ.951.1/14/1190047/Σ.5047

Καθορισμός της ελάχιστης στελέχωσης κατά αριθμό, ειδικότητα και προσόντα των απασχολουμένων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών (Α.Ο.Ο.Α.), καθώς και των ειδικότερων προδιαγραφών επάρκειάς της ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία, το είδος, την κατηγορία, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των έργων ή των μελετών.(1)

Επιστροφή