ΦΕΚ 3744/Β/10.10.2019

  • 11 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 3122.1-Τ53/66467/2019

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση των έργων με τίτλο: α) «Επέκταση προσήνεμου μώλου στο αλιευτικό καταφύγιο Νάουσας Πάρου» β) «Έργα αποκατάστασης (Βελτίωσης) της θωράκισης του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου του Α/Κ Πίσω Λιβαδιού».(4)

Επιστροφή