ΦΕΚ 3935/Β/25.10.2019

  • 29 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/93477/1078

Τροποποίηση της με αριθμ. ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ. 176641/2214/28.06.2018 (Β΄ 2909) υπουργικής απόφασης «Τρόπος υπολογισμού και διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους».(3)

Επιστροφή