ΦΕΚ 159/Α/14.10.2019

  • 14 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4632

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις. (1)

Επιστροφή