ΦΕΚ 3537/Β/20.09.2019

  • 23 Σεπτεμβρίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238

Τροποποίηση της 26804/16.06.2011 απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 22186/04.05.2012 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β’ 1494). (1)

Επιστροφή