ΦΕΚ 146/Α/01.10.2019

  • 01 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. Πράξη 30 της 30-9-2019

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων.(1)

Επιστροφή