ΦΕΚ 3383/Β/03.09.2019

  • 03 Σεπτεμβρίου 2019

Απόφ. Α.1330

Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών).(1)

Επιστροφή