ΦΕΚ 3293/Β/28.08.2019

  • 28 Αυγούστου 2019

Απόφ. 85596

Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών,για την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 359 του ν. 4512/2018 (Α 5), που χορηγούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 361 του ίδιου νόμου.(1)

Επιστροφή