ΦΕΚ 491/Δ/29.08.2019

  • 30 Αυγούστου 2019

Απόφ. 176472

Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου στα Ο.Τ. 397 (Γ1830) - Κ.Χ. 398 (Γ1831) - Κ.Φ. 398 (Γ1831) Χώρος Εκκλησίας της Πολεοδομικής Μελέτης «Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα» του από 6.4.1989 π.δ/τος. (Δ΄ 204).(2)

Επιστροφή