ΦΕΚ 3202/Β/22.08.2019

  • 22 Αυγούστου 2019

Απόφ. 1633

2η τροποποίηση της α.π. 2596/03-12-2018 απόφασης (ΦΕΚ 5565/τ.Β΄/11-12-2018 και ΑΔΑ 6ΔΛΓ7ΛΕ -Η7Η) περί «Ορισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιονίων Νήσων 2014- 2020» και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στον Τομέα του Τουρισμού».(1)

Επιστροφή