ΦΕΚ 427/Δ/06.08.2019

  • 07 Αυγούστου 2019

Απόφ. ΔΠΧΣ 1717

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ. 115 στην περιοχή της ΔΕΠΟΣ στην Καλαμίτσα Καβάλας λόγω διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος στο κείμενο και στο διάγραμμα της αριθ. 12/2026/1998 απόφασης Νομάρχη Καβάλας (ΦΕΚ 410/Δ/1998).(1)

Επιστροφή