ΦΕΚ 3111/Β/05.08.2019

  • 05 Αυγούστου 2019


Τροποποίηση-Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α’ 212), όπως τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει».(9)

Επιστροφή