ΦΕΚ 2926/Β/12.07.2019

  • 15 Ιουλίου 2019

Απόφ. 1235

Τύπος και περιεχόμενο της πράξης επιβολής προστίμου στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων.(1)

Επιστροφή