ΦΕΚ 2920/Β/12.07.2019

  • 15 Ιουλίου 2019

Απόφ. 2257

Τροποποίηση της 3496/29.11.2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί «Ορισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στον Τομέα του Τουρισμού.» (ΦΕκ 5501/2018/Β΄).(4)

Επιστροφή