ΦΕΚ 2937/Β/12.07.2019

  • 12 Ιουλίου 2019

Απόφ. 150129

Τροποποίηση - αναθεώρηση, ως προς την ποσότητα αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας προς μεταφορά, της 64413/28-03-2018 (Α.Δ.Α.: Ω0ΗΡΟΡ1Φ-ΦΤΧ) (ΦΕΚ 1174/τ.Β΄/2018) απόφασης με θέμα: «Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 78264/19-04-2018 (Α.Δ.Α.: ΩΜ0ΘΟΡ1Φ-ΗΘΜ) (ΦΕΚ 1486/ τ.Β΄/2018) απόφαση και η ισχύς της παρατάθηκε με την 57806/18-03-2019 (Α.Δ.Α.: ΩΕΖ8ΟΡ1ΦΒ6Λ) (ΦΕΚ 1148/τ.Β΄/05-04-2019) απόφαση.(2)

Επιστροφή