ΦΕΚ 2936/Β/12.07.2019

  • 12 Ιουλίου 2019

Απόφ. Α. 1272

Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου - Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ 1163/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 1711).(1)

Επιστροφή