ΦΕΚ 134/Α/09.08.2019

  • 09 Αυγούστου 2019

Απόφ. 4623

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.(1)

Επιστροφή