ΦΕΚ 2685/Β/02.07.2019

  • 02 Ιουλίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/57711/3598

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 152442/2015 σχετικά με τις «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το είδος έργου με α/α 14β «Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών» της 12ης Ομάδας «Ειδικά Έργα και δραστηριότητες» (Παράρτημα XII) της αριθμ. 1958/2012 (Β΄/21) υπουργικής απόφασης (Β’ 2156).(3)

Επιστροφή