ΦΕΚ 2659/Β/01.07.2019

  • 02 Ιουλίου 2019

Απόφ. 47766/2075

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 99146/7001/2016 απόφασης Ασκούσας Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης αντιμετώπισης οριστικής παύσης και αποκατάστασης των ενεργών καθώς και την αποκατάσταση των ανενεργών εναπομεινάντων ΧΑΔΑ Περιφέρειας Αττικής, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Β’ 4185/2016)».(1)

Επιστροφή