ΦΕΚ 2654/Β/01.07.2019

  • 01 Ιουλίου 2019

Απόφ. 67801

Τροποποίηση της 129345/24-11-2017 (Β΄ 4124) «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ”, “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” και “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους”, του έτους 2017».(1)

Επιστροφή