ΦΕΚ 2598/Β/28.06.2019

  • 01 Ιουλίου 2019

Απόφ. 3122.1-Τ26/46332/2019

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση των μελετών: α) Μελέτη νέου Λιμένα Ν. Θήρας (Σαντορίνη) β) Τεχνικές μελέτες των νέων έργων του προγραμματικού σχεδίου (MASTER PLAN) του Λιμένα Ζακύνθου.(5)

Επιστροφή