ΦΕΚ 2289/Β/11.06.2019

  • 11 Ιουνίου 2019

Απόφ. Γ3α/Γ.Π.οικ.44342

Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).(2)

Επιστροφή