ΦΕΚ 2185/Β/07.06.2019

  • 10 Ιουνίου 2019

Απόφ. ΔΝΣβ/οικ.39367 /ΦΝ 466

Τροποποίηση της απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων του ν.4412/2016 αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.(2)

Επιστροφή