ΦΕΚ 2183/Β/07.06.2019

  • 10 Ιουνίου 2019

Απόφ. 42371

Τροποποίηση της 77100/24.12.2018 (ΦΕΚ 5971/ τ.Β΄/31.12.2018) κοινής υπουργικής απόφασης περί “Σύστασης και Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Υλοποίησης Χωρικού και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου στο Υπουργείο Εσωτερικών”.(1)

Επιστροφή