ΦΕΚ 2113/Β/05.06.2019

  • 06 Ιουνίου 2019

Απόφ. 56820

Τροποποίηση της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519/ 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α’ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α’ 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α’ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.(3)

Επιστροφή