ΦΕΚ 293/Δ/05.06.2019

  • 06 Ιουνίου 2019

Απόφ. 1390

Επαναδημοσίευση της με αρ. 2524/12-05-1988 απόφασης Νομάρχη Χανίων (ΦΕΚ Δ’/395) με το συνημμένο διάγραμμα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3756/2009.(2)

Επιστροφή