ΦΕΚ 2102/Β/05.06.2019

  • 05 Ιουνίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48125/1579

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών και αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου προστίμων, σύμφωνα με το άρθρο 32Η του ν. 3468/2006.(4)

Επιστροφή