ΦΕΚ 2081/Β/04.06.2019

  • 05 Ιουνίου 2019

Απόφ. 2/46252/0025

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από την τροποποίηση: α) της 900/Α325/2014 κοινής υπουργικής απόφασης και β) της ΔΑΕΦΚ οικ. 3328/Α32/2015 κοινής υπουργικής απόφασης.(2)

Επιστροφή